Professionals


Naar verwachting heeft in 2030 ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking één of meer chronische aandoeningen die leiden tot diverse ongemakken en beperkt functioneren. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de individuele patiënt als de samenleving door afname van levensvreugde en kwaliteit van het leven, toename van ziekteverzuim en verminderde arbeidsparticipatie als ook een verhoogde gezondheidszorg consumptie.

Een sedentaire leefstijl gekoppeld aan een onregelmatige en onvolwaardige voedingsinname als ook de langere levensverwachting zijn hier debet aan. Het rapport ‘De Juiste Zorg Op De Juiste Plek’ waarschuwt dat multimorbiditeit (i.e. drie of meer chronische aandoeningen) zal stijgen: van 2,4 miljoen mensen in 2015 naar 3,3 miljoen mensen in 2040 en benadrukt het belang van ziektepreventie om zorg(kosten) te verminderen. Ook roept het rapport op tot het vergroten van zelfredzaamheid van mensen en hun omgeving. Preventie en verplaatsen van zorg (naar dichterbij) zijn uitgangspunten die de toekomstige zorgbehoeftes kunnen faciliteren. Toekomstige aanpak vergt dat de focus wordt verschoven van ziekte naar gedrag en gezondheid.

‘Zorg-gerelateerde preventie’, heeft als doel het voorkomen van complicaties en beperkingen, als ook verlies van kwaliteit van leven, morbiditeit en mortaliteit veroorzaakt door een bestaande aandoening . De essentie is om het functioneren te bevorderen in de context van de chronische aandoening met als doel dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving, zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leven en actief kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.

In een multidisciplinaire setting, kan de paramedicus het dagelijks functioneren ondersteunen door bijvoorbeeld de gedragsverandering te stimuleren. Dit kan via het aanbieden van een “op maat” begeleiding waarbij de cliënt wordt ondersteund bij het kiezen van datgene wat relevant is en toegevoegde waarde heeft voor het functioneren in zijn specifieke persoonlijke omstandigheden . Zo kan bijvoorbeeld de fysiotherapeut de conditie van een patiënt bevorderen door een gepersonaliseerd bewegingsplan op te stellen en de diëtist kan door (een gepersonaliseerd) voedingsadvies en ondersteuning bijdragen aan de algemene gezondheid en bijdragen aan het bereiken van een optimaal behandel-doel . Een gecombineerde aanpak van doelbewust en regelmatig bewegen met de juiste voeding staat vaak garant voor het beste (behandel) resultaat.